Honorarium radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej ustalane jest w trakcie rozmowy z Klientem i obejmuje całkowity koszt wynagrodzenia za czynności radcy prawnego.
Kancelaria prowadzi elastyczną politykę finansową, tym samym oferta jest dostosowana do możliwości finansowych Klienta.

Punktem wyjścia dla określenia wynagrodzenia jest od formy świadczonej pomocy, charakteru i stopnia zawiłości sprawy, wartości przedmiotu sporu, a także niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349).

W przypadku prostych spraw (porada prawna, jednorazowe zastępstwo na rozprawie) możliwe jest ustalenie stawki telefonicznie. W pozostałych przypadkach wynagrodzenie ustalane jest w trakcie spotkania, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej i zastępowanie Klienta przed Sądem ustalona jest wspólnie z Klientem przed udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.

SPOSOBY USTALANIA HONORARIUM:

  • miesięczny ryczałt:

System stosowany przy stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Wynagrodzenie jest ustalane podczas indywidualnych negocjacji z Klientem w formie miesięcznego ryczałtu. Wysokość ryczałtu jest uzależniona od wstępnej analizy nakładu pracy. Sprawy sądowe rozliczane są na odrębnych zasadach w zależności od wartości przedmiotu sporu bądź charakteru sprawy.

  • godzinowy:

Wynagrodzenie jest naliczane stosownie do ilości godzin poświęconych na wykonanie czynności według ustalonej wcześniej z Klientem stawki za godzinę.

  • ryczałtowa kwota za określone zadanie:

Ustalona z Klientem kwota wynagrodzenia za wykonanie uzgodnionego zadania.

  • kwota za prowadzenie sprawy przed sądem:

Wynagrodzenie ustalone z Klientem za prowadzenie sprawy sądowej i każdorazowe zastępowanie Klienta przed Sądem na podstawie udzielonego pełnomocnictwa procesowego.

W sprawach związanych z zabezpieczeniem nieruchomości przed szkodami górniczymi lub dochodzenia naprawy lub odszkodowania z tytułu szkód górniczych pierwsza wizyta jest bezpłatna.