You are currently viewing Czy zgodzić się na naprawę szkody górniczej przez kopalnię?

Czy zgodzić się na naprawę szkody górniczej przez kopalnię?

Każda osoba poszkodowana przez szkodę górniczą ma prawo do uzyskania odpowiedniego odszkodowania bądź też usunięcie jej negatywnych skutków poprzez przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego.

Czy zgodzić się na naprawę szkody górniczej przez kopalnię?

Naprawienie szkody górniczej przez kopalnię

Naprawienie szkody górniczej przez kopalnię może nastąpić na podstawie ugody zawartej w odrębnym postępowaniu, poprzedzającym proces sądowy.

Każdy poszkodowany ma do wyboru dwie opcje:

  • zgodzić się na wypłatę przez kopalnię odpowiedniego odszkodowania,
  • przystać na zobowiązanie się zakładu górniczego do usunięcia skutków szkody poprzez przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego.

To ostatnie oznacza przeprowadzenie przez kopalnię remontu nieruchomości.

Naprawienie szkody górniczej przez kopalnię – czy warto?

Wyrażenie przez poszkodowanego zgody na naprawienie szkody górniczej przez kopalnię wiąże się z szeregiem wątpliwości, mogących negatywnie wpłynąć na ochronę jego uzasadnionych interesów. Do najważniejszych należą:

  • długość procesu usuwania szkód,
  • w niektórych przypadkach niska jakość zastosowanych materiałów oraz wykonywanych prac,
  • uzależnienie rozpoczęcia prac od uzyskania przez zakład górniczy finansowania.

Musisz zdawać sobie sprawę, że proces zmierzający do rozpoczęcia prac mających na celu usunięcie szkód górniczych przez kopalnię może być bardzo długotrwały – chociaż oczywiście nie w każdym przypadku tak właśnie jest. Wynika to z faktu, że większość zakładów górniczych jest bardzo duża. Zanim więc przysłowiowy „papierek” trafi z jednego oddziału go drugiego, w którym zostanie opatrzony odpowiednią pieczątką, może potrwać stosunkowo długo.

Drugim czynnikiem wpływającym na wydłużenie procesu usunięcia szkód jest okoliczność, iż w przypadku zakładów górniczych, po podpisaniu ugody z poszkodowanym, w pierwszej kolejności musi dojść do formalnego wyłonienia wykonawcy przewidzianych robót. Najczęściej odbywa się to w drodze przetargu publicznego. Proces ten ma to do siebie, że poza tym, iż jest długotrwały z samej swej istoty, a każdy podmiot biorący w nim udział nie dość, że ma prawo do skorzystania ze skomplikowanej procedury odwoławczej. Oprócz tego, dodatkowo zdecydowanie preferuje wybór wykonawcy, którego oferta jest najbardziej atrakcyjna cenowo dla kopalni. Czasem oznacza to użycie materiałów niskiej jakości oraz dobranie na analogicznej zasadzie personelu roboczego, który jest zwyczajnie tańszy od znacznie droższych, uznanych na rynku fachowców. Nie każda sytuacja jest jednak identyczna.

Naprawa szkody górniczej przez kopalnię – czy warto?

Niezależnie od powyższego, naprawa szkody przez kopalnię oznacza długi okres oczekiwania na rozpoczęcie prac oraz na ich ostateczne zakończenie. Bardzo często od chwili wybrania firmy wykonawczej do dnia rozpoczęcia prac upływa znaczny okres czasu. Może to być nawet kilkanaście miesięcy.

Co więcej, musisz się spodziewać, ze w trakcie wykonywania prac, mogą nastąpić okoliczności powodujące konieczność zerwania przez kopalnię umowy zawartej z dotychczasowym wykonawcą. Przyczyną tego mogą być uchybienia z jego strony w zakresie jakości wykonywanych robót, zachodzące opóźnienia w ich realizacji, czy też inne naruszenia postanowień zawartego kontraktu. W takim przypadku zajdzie konieczność wyłonienia przez kopalnię nowego wykonawcy. To zaś oznacza, że cały proces przetargowy zaczyna się od początku. I znowu przed Tobą kolejne miesiące oczekiwania na to, co już poprzednio przeżyłeś…

Musisz także wiedzieć, że zakład górniczy często uzależnia dokonanie odpowiednich napraw od uzyskania finansowania na ten cel. W przypadku braku jej przyznania w danym roku, kopania namawia poszkodowanych do zawarcia aneksu przedłużającego obowiązek podjęcia czynności zmierzających do usunięcia szkody górniczej o kolejny okres czasu.

Czy więc zgodzić się na naprawę szkody górniczej przez kopalnię?

W związku z powyższymi argumentami, rozwiązaniem znacznie korzystniejszym wydaje się dokonanie naprawienia szkód górniczych przez kopalnię w postaci uzyskania od niej odpowiedniego odszkodowania pieniężnego. Taka forma uzyskania zadośćuczynienia zapewnia poszkodowanemu pełną kontrolę nad wydatkowaniem otrzymanych w jego ramach środków pieniężnych, swobodny wybór ewentualnego sposobu naprawienia szkody oraz możliwość zapewnienia zarówno materiałów, jak i wykonawców odpowiednio wysokiej jakości. Dodać też trzeba, że pozyskana w ten sposób suma może zostać przeznaczona na dowolnie wybrany poszkodowanego cel – w tym także zupełnie niezwiązany z naprawą uszkodzonej nieruchomości.

Dodaj komentarz